This meeting was held on line in POLAND in March 2020.

Poland flag
SUMMARY MEETING IN POLAND

How did they do it? Virtual meeting in Poland

The visit in Poland took place on 24-26 March 2021. The event was organised online due to Covid situation in Europe.

 There were three days of online activities. First two days were devoted to project activities, the third day was spent on visiting Gdańsk and our school online, solving quizes about our city and our school. Poland and Bulgaria presented their works on Wednesday 24 March, Ireland and Spain on Thursday 25 March. After Spanish presentations there was the teachers’ meeting summarising the event end the results.

Poland, Bulgaria, Ireland and Spain shared

-short films introducing students

– films presnentig how embroidery was made by students. Students have designed their embroideries, recorded themselves while doing the activity,

– interviews about vanishing jobs. Students interviewed their grandparents and relatives and subtitled the videos. They also make interviews to artisans about jobs and crafts techniques and how to preserve cultural heritage. The videos and interviws showeddifferences and similarities among partner countries as regards traditional jobs and craftmanship .

Poland prepared quizzes and games about all countries’presentations. Polish students  showed all Christmas postcards which arrived to our school and from the countries.

During the summary meetnig the all partners agreed on success of the meeting as all students got the chance to see each other and work together. Thei participated in quizzes, games and Gdańsk online visiting. Coordinator sumed up main objects of the activity How did they do it as stated in project.

To sum up, all the specific objectives for the meeting have been covered, although all participants would have wished to have actually met each other in person.

Wizyta w Polsce odbyła się w dniach 24-26 marca 2021 r. Wydarzenie zostało zorganizowane online w związku z sytuacją pandemiczną w Europie.

 Odbyły się trzy dni działań online. Pierwsze dwa dni poświęciliśmy na działania projektowe, trzeci dzień poświęciliśmy na odwiedzenie Gdańska i naszej szkoły online, rozwiązywanie quizów o naszym mieście i naszej szkole. Polska i Bułgaria zaprezentowały swoje prace w środę 24 marca, Irlandia i Hiszpania w czwartek 25 marca. Po hiszpańskich prezentacjach odbyło się spotkanie nauczycieli podsumowujące wydarzenie, kończące wyniki.

Polska, Bułgaria, Irlandia i Hiszpania zaprezentowały

-krótkie gry zapoznawcze przedstawiające studentów

– filmy prezentujące sposób wykonywania haftu przez studentów. Uczniowie zaprojektowali swoje hafty, nagrali się podczas wykonywania czynności.

– wywiady na temat zanikających zawodów.

Uczniowie przeprowadzili wywiady ze swoimi dziadkami i krewnymi oraz przetłumaczyli na napisy do filmów. Przeprowadzili również wywiady z rzemieślnikami na temat pracy i technik rzemieślniczych oraz sposobów zachowania dziedzictwa kulturowego. Filmy wideo i wywiady pokazały różnice i podobieństwa między krajami partnerskimi w zakresie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Polska przygotowała quizy i gry dotyczące prezentacji wszystkich krajów. Polscy uczniowie pokazali wszystkie pocztówki świąteczne, które dotarły do ​​naszej szkoły z krajów partnerskich.

Podczas spotkania podsumowującego wszyscy partnerzy zgodzili się, że spotkanie zakończyło się sukcesem, ponieważ wszyscy uczniowie mieli okazję zobaczyć się i współpracować. Uczestniczyli w quizach, grach i zwiedzaniu Gdańska online. Koordynator podsumował główne cele działania jako zgodnie z projektem.

Podsumowując, wszystkie cele szczegółowe spotkania zostały omówione, chociaż wszyscy uczestnicy chcieliby rzeczywiście spotkać się osobiście.

HOW DID THEY DO IT? ART OF DRY STONE WALLING

HOW DID THEY DO IT? TRADITIONAL LIME-MAKING TECHNIQUES IN MORON DE LA FRONTERA

How did they do it?