This meeting was held on line in BULGARIA in January 2022.

Bulgary flag
SUMMARY MEETING BULGARIA

         Due to the high level of Covid cases in Bulgaria, all partners decided that we should organize a second virtual meeting. The topic of said meeting was Folklore then and now and the deadline was from 24th to 27th January. We had four days in which we had to present what we had done.  All partners had received their tasks before the meeting . Bulgarian school had purchased wooden dolls and they were sent to other partners. They had to make the wooden dolls using fabric in traditional costumes. Also, we presented the process how our students made wooden dolls in Bulgarian traditional costumes. At the end of the previous school year when we, teachers, talked  and planned about the following meetings  Bulgarian partner offered all countries to learn  a folk song in Bulgarian. We sent the lyrics and the sound of the song. On the meeting when we were the host country, our partners presented their songs. It was so amazing to hear how this song could be sang from Spanish, Polish, Irish and Italian students and how they enjoyed themselves singing it.

We began the meeting with a video greetings from Mr. Darin Dimitrov-the Mayer of the town, and Mrs. Aneta Kumanova-the principal of the school. Simona, Silvena, Veselin and Yoana presented  a presentation  on the traditional Bulgarian costumes.  Moreover, we had prepared a video how our students danced Bulgarian folk dance’ horo’ . The students showed the interview with Mrs. Angela Georgieva, the choreograph , who telling what her job was and how she made the dances. A student from our school presented an interview with mrs. Dilyana Stoycheva  who made woolen dolls.  Bulgarian students  made a video how they each make their own wooden dolls. “Boryano, Boryanke” a traditional folk song sung by Bulgarian students.(Daria, Anna-Mary) 

During the following three days partners presented what they  would do relating to the topic of the meeting.

On the last day of the meeting students and teachers played games ’ What we learnt about traditional dances, costumes and songs’, prepared by  Bulgarian students.

It was an amazing experience.

Поради високото ниво на Covid случаи в България, всички партньори решихме да организираме втора виртуална среща. Темата на срещата беше Фолклорът някога и сега, а срокът беше от 24 до 27 януари. Имахме четири дни, в които трябваше да представим това, което сме направили. Всички партньори бяха получили своите задачи преди срещата. Българското училище закупи дървени кукли и те бяха изпратени на други партньори. Те трябваше да направят дървените кукли от плат в народни носии. Също така представихме процеса на изработване на нашите ученици от дървени кукли в български народни носии. В края на предходната учебна година, когато ние, учителите, говорихме и планирахме следващите срещи, българският партньор предложи на всички страни да научат народна песен на български език. Изпратихме текста и звука на песента. На срещата, когато ние бяхме домакин, нашите партньори представиха свои песни. Беше толкова невероятно да чуя как тази песен може да бъде изпята от испански, полски, ирландски и италиански ученици и как те се забавляваха да я пеят.

Започнахме срещата с видео поздрав от г-н Дарин Димитров-кмет на града и г-жа Анета Куманова-директор на училището. Симона, Силвена, Веселин и Йоана представиха презентация за традиционните български носии. Освен това бяхме подготвили видео как нашите ученици танцуват българско народно хоро. Учениците ни  показаха интервю с г-жа Анжела Георгиева, хореограф, която разказа каква е работата й и как поставя танците си. Ученичка от нашето училище представи интервю с г-жа Диляна Стойчева, която прави вълнени  кукли. Български ученици заснеха видео как всеки прави своя дървена кукла. „Боряно, борянке” традиционна народна песен, изпята от български ученици. (Дария, Анна-Мария)

През следващите три дни партньорите представиха какво са подготвили  по темата на срещата.

В последния ден от срещата ученици и учители играха игри „Какво научихме за народните танци, носии и песни“, подготвени от български ученици.

Беше невероятно преживяване.

TRADITIONAL CALABRIAN SONGS